کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  شنبه، ۲۴ آذر‌‌ماه ۱۳۹۷ | Saturday, December 15, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان شرایط و مدارک آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱ دی ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۷

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای نخعی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای نخعی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۷

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۰۹:۰۰

۱۳:۰۰

آقای نخعی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای نخعی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۱۵:۳۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای نخعی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

۱۵:۳۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای نخعی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

۱۰:۴۵

۱۲:۴۵

آقای نخعی

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای نخعی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای نخعی

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای نخعی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۱۵:۱۵

۱۷:۱۵

آقای علیزاده

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

۱۱:۳۰

۱۳:۳۰

آقای علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۱۳:۴۵

۱۵:۴۵

آقای علیزاده

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

۰۹:۴۵

۱۱:۴۵

آقای علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آقای علیزاده

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۵

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۴:۰۰

۱۵:۳۰

مهندس غفورری

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

۰۸:۳۰

۱۰:۰۰

مهندس غفوری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

کارشناس خانم زوار

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

کارشناس خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۵:۳۰

۱۷:۰۰

مهندس غفوری

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

۱۰:۰۰

۱۱:۳۰

مهندس غفوری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

کارشناس زهرا زوار

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

کارشناس زهرا زوار

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

کارشناس زهرا زوار

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

کارشناس زهرا زوار

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۷:۰۰

۱۸:۳۰

مهندس غفوری

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

۱۱:۳۰

۱۳:۰۰

مهندس غفوری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

کارشناس زهرا زوار

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۷:۰۰

۱۸:۳۰

کارشناس زهرا زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۱۱:۰۰

۱۲:۳۰

خانم زوار گروه 3

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۵ | مدت: ۵ جلسه (۱۰ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی رحیمی


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: نشانی: تهران، خیابان اول نیروی هوایی، نبش خیابان ۳۶

تلفن: ۷۷۴۰۰۰۴۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@DrDrive.ir

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی رحیمی محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی