کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  شنبه، ۲۸ مهر‌‌ماه ۱۳۹۷ | Saturday, October 20, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان شرایط و مدارک آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۵

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۶:۰۰

۱۷:۴۵

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم زوار

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۴:۰۰

۱۵:۳۰

مهندس غفورری

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

۰۸:۳۰

۱۰:۰۰

مهندس غفوری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

کارشناس خانم زوار

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

کارشناس خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۵:۳۰

۱۷:۰۰

مهندس غفوری

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

۱۰:۰۰

۱۱:۳۰

مهندس غفوری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کارشناس زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

کارشناس زهرا زوار

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

کارشناس زهرا زوار

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

کارشناس زهرا زوار

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

کارشناس زهرا زوار

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۷:۰۰

۱۸:۳۰

مهندس غفوری

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

۱۱:۳۰

۱۳:۰۰

مهندس غفوری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

کارشناس زهرا زوار

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۷:۰۰

۱۸:۳۰

کارشناس زهرا زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۱۱:۰۰

۱۲:۳۰

خانم زوار گروه 3

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

خانم زوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم زوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۵ | مدت: ۵ جلسه (۱۰ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخواری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخواری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخواری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخواری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخواری

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخواری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خ غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خ غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خ غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خ غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خ غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خ غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ شهریور ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خ غمخوار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | مدت: ۶ جلسه (۱۲ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم غمخوار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم غمخوار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم غمخوار

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم غمخوار

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم غمخوار

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم غمخوار 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی رحیمی


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: نشانی: تهران، خیابان اول نیروی هوایی، نبش خیابان ۳۶

تلفن: ۷۷۴۰۰۰۴۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@DrDrive.ir

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی رحیمی محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی